Sanatorium Uzdrowiskowe Zgoda :: Klauzula RODO
Ukrainian German Russian English Polish

AKTUALNE OFERTY

Klauzula RODO

 

Klauzula informacyjna

dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Szanowni Państwo,

 

od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych - Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 

Poniżej znajdzie Pani/ Pan informacje dotyczące przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych przez Sanatorium Uzdrowiskowe “Zgoda” Sp. z o.o., które jest ich administratorem, w szczególności informacje na temat celów i podstaw przetwarzania Pani/ Pana danych, a także przysługujących Pani/ Panu praw. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

 

Z poważaniem,

Sanatorium Uzdrowiskowe “Zgoda” Sp. z o.o.

 

Administrator danych

Administratorem danych jest Sanatorium Uzdrowiskowe “Zgoda” Sp. z o.o. z siedzibą w Krynicy-Zdroju, przy ul. Piłsudskiego 42 (dalej określane również jako „Sanatorium”), Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisane pod nr KRS 0000185625, posiadające numery NIP 7342591634, REGON 491887540, kapitał zakładowy 560 000,00 zł.

 

Dane kontaktowe

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail recepcja@sanatoriumzgoda.pl, telefonicznie pod numerami tel. (18) 471 20 76, tel./ fax (18) 471 56 35, lub pisemnie: Sanatorium Uzdrowiskowe “Zgoda” Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 42, 33-380 Krynica-Zdrój

 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/ Pana dane będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług (w tym pobytów sanatoryjnych, rehabilitacyjnych, wypoczynkowych i innych pobytów i usług) przez Sanatorium na Pani/ Pana rzecz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (Art. 6 ust. 1 pkt b, c, d RODO),
 2. wypełnienia przez Sanatorium obowiązku przetwarzania danych dotyczących stanu zdrowia w przypadku świadczenia na Pani/ Pana rzecz świadczeń medycznych - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (Art. 6 ust. 1 pkt c RODO),
 3. wypełnienia przez Sanatorium obowiązków prawnych - podstawą prawną przetwarzania jest przepis prawa, w tym ustawy ordynacja podatkowa i ustawy dotyczące poszczególnych podatków,
 4. wypełnienia przez Panią/ Pana obowiązku odprowadzenia opłaty uzdrowiskowej – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy (Art. 6 ust. 1 pkt b RODO),
 5. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, w tym mienia kuracjuszy i zachowania w tajemnicy informacji poprzez zastosowanie monitoringu wizyjnego - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do wykonywania umowy ( Art. 6, ust. 1, pkt b RODO). Monitoring wizyjny obejmuje pomieszczenia i korytarze za wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych, a także otoczenie obiektu.
 6. marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać udzielona przez Panią/ Pana
 7. realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, za które administrator uznaje: możliwość dochodzenia i obrony wzajemnych roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem.

Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do celów innych, niż zostały zebrane.

 

Odbiorcy danych

Pani/ Pana dane mogą być udostępniane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Ponadto Pani/ Pana dane mogą być przekazywane podmiotom, powiązanym z Sanatorium na zasadzie zawartych umów współpracy, zlecenia lub innych umów cywilnoprawnych, przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom świadczącym usługi medyczne i fizjoterapeutyczne, dostawcom usług IT, dostawcom usług księgowych, firmom kurierskim (w przypadku zamówienia tego rodzaju usługi przez Panią/ Pana), firmom transportowym (w przypadku zamówienia tego rodzaju usługi przez Panią/ Pana),  firmom prawniczym (w ramach doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego), firmom ubezpieczeniowym (w przypadku wystąpienia szkody).

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

Okres przechowywania danych

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy o świadczenie usług  (w tym pobytów sanatoryjnych, rehabilitacyjnych, wypoczynkowych, lub innych pobytów i usług), przez Sanatorium na Pani/ Pana rzecz. Po tym okresie Sanatorium będzie przetwarzać dane:

 1. w prawnie uzasadnionym interesie dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń
 2. do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, a w szczególności:
  - obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy, zgodnie z Art 70 § 1 ustawy  z dnia 29 Sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (tj, Dz. U z 2018 r. poz. 106 z późn. zm.)
  - obowiązku przechowywania dokumentów dotyczących stanu zdrowia w związku z udzielaniem świadczeń medycznych, zgodnie z Art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 z późn. zm.)
  - do czasu żądania przez Panią/ Pana zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 14 dni, chyba że Administrator poweźmie informację, że mogą być dowodem w postępowaniu.

Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, jeżeli zgłosi Pani/ Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych w tych celach.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych. W szczególności przysługuje Pani/ Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/ Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać cofnięta poprzez wysłanie wiadomości e-mail, faxu lub listu tradycyjnego do Sanatorium.

W zakresie, w jakim Pani/ Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/ Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Przysługuje Pani/ Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

 

Informacja o wymogu podania danych

W celu zawarcia i realizacji umowy na Pani/ Pana rzecz, Sanatorium przetwarza następujące dane:

 1. dane identyfikacyjne, w szczególności imię i nazwisko, PESEL
 2. imiona rodziców (w przypadku osób nieletnich)
 3. dane teleadresowe, w szczególności adres zamieszkania, numer telefonu, e-mail
 4. wizerunek (na terenie obiektu znajduje się monitoring wizyjny)
 5. dane dotyczące zawartej umowy, w szczególności koszt usługi, czas pobytu, potwierdzenie rozliczenia pobytu
 6. dane dotyczące stanu zdrowia (w przypadku udzielania świadczeń medycznych)
 7. imię, nazwisko i numer telefonu osoby upoważnionej do dostępu do dokumentacji medycznej (w przypadku udzielania świadczeń medycznych)

Podanie wymienionych danych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia i wykonywania umowy zawieranej z Sanatorium – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.

Dane dotyczące stanu zdrowia przetwarzane są w przypadku udzielania świadczeń medycznych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z udzielaniem świadczeń medycznych.. Podanie tych danych jest obowiązkowe i jest warunkiem udzielenia świadczeń medycznych a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udzielenia tych świadczeń.

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (nie będą podlegały profilowaniu)