Zasady zamawiania i świadczenia usług
w Sanatorium Uzdrowiskowym „Zgoda” Spółka z o.o.

 

/nie dotyczy pobytów sanatoryjnych częściowo refundowanych przez NFZ/


1. Postanowienia ogólne

Prawa i obowiązki osób korzystających z usług Sanatorium Uzdrowiskowego „Zgoda” Spółka z o.o. określają wydane w oparciu o art. 384 § 1 k.c. „Zasady zamawiania i świadczenia usług w Sanatorium Uzdrowiskowym Zgoda”, zwane dalej „Zasadami świadczenia usług”, względnie postanowienia umów zawartych na piśmie, o ile zawierają odmienne od niniejszych zasad świadczenia usług regulacje.

2. Rezerwacja i zawarcie umowy

2.1. Zawarcie umowy o świadczenie usług następuje po dokonaniu rezerwacji miejsca w Sanatorium Uzdrowiskowym „Zgoda” Spółka z o.o.

2.2. Zgłoszenia rezerwacji dokonuje się telefonicznie, na piśmie lub w drodze poczty elektronicznej
na adres e-mail: recepcja@sanatoriumzgoda.pl lub marketing@sanatoriumzgoda.pl lub poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej www.sanatoriumzgoda.pl.

2.3. Rezerwacja miejsca następuje poprzez uregulowanie „opłaty rezerwacyjnej”, w terminie
do 2 tygodni od dnia dokonania rezerwacji.

2.4. Sanatorium, po otrzymaniu zgłoszenia i wpłynięciu na konto Sanatorium kwoty opłaty rezerwacyjnej – w terminie do 3 dni dokonuje potwierdzenia rezerwacji telefonicznie, w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Gościa.

2.5. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji dokonane przez Sanatorium (zawierające nr rezerwacji, okres pobytu, cenę, rodzaj pokoju oraz dane do wpłaty zadatku), w sposób określony w pkt. 2.4. stanowi zawarcie umowy o świadczenie usług na warunkach określonych nin. zasadami świadczenia usług
i cennikiem obowiązującym w dacie zgłoszenia rezerwacji.


3. Warunki płatności

3.1. Przy dokonywaniu rezerwacji, Gość wpłaca „opłatę rezerwacyjną” w wysokości 30% kwoty należnej za pobyt w Sanatorium.

Uregulowanie „opłaty rezerwacyjnej” powinno nastąpić do 2 tygodni od momentu dokonania rezerwacji. Wpłaty dokonuje się na poniższe numery konta (do wyboru):

 

PKO BP O/ Krynica Zdrój 02 1020 3453 0000 8802 0008 7353

Bank Zachodni WBK S.A. O/ Krynica Zdrój 26 1500 1559 1215 5003 9350 0000

 

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko na jakie widnieje rezerwacja oraz daty pobytu.

3.2. Pozostałą kwotę należności za pobyt, Gość zobowiązany jest uiścić nie później niż w dniu rozpoczęcia pobytu.

 

3.3.  Sanatorium może odmówić wykonania usługi w przypadku braku „opłaty rezerwacyjnej”

 

3.4. Decyzje dotyczące wystawiania faktur powinny być rozważne. Wystawione przez Sanatorium faktury nie podlegają poprawie

4. Usługi i ceny

4.1. Sanatorium zobowiązuje się spełnić świadczenie określone w ofercie i zawartej umowie.

4.2. Oferta zawierająca szczegółowe warunki świadczonych usług umieszczona jest na stronie internetowej Sanatorium www.sanatoriumzgoda.pl i winna być załączona do pisma potwierdzającego dokonanie rezerwacji.

4.3. Ceny usług świadczonych przez Sanatorium zawarte są w cenniku obowiązującym w dniu dokonania rezerwacji pobytu. a także zawarte są w ofercie, o której mowa w pkt 4.2. Dopuszcza
się stosowanie innych cen ustalonych na piśmie, w drodze negocjacji stron.

4.4. Cena pokoju zawiera: podatek VAT, korzystanie ze stanowiska komputerowego, Internetu
i przechowalni sprzętu narciarskiego.


5. Zmiany warunków wykonywania usług.

5.1. Sanatorium zastrzega sobie prawo do odstąpienia od świadczenia usług z przyczyn od niego niezależnych (decyzja władz państwowych,  strajki, powódź, itp.). Gość otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty, natomiast nie przysługuje Mu odszkodowanie.

5.2. W przypadku niemożności spełnienia pełnego zakresu usług wynikających z zawartej umowy, Sanatorium zobowiązane jest do obniżenia ceny.

5.3. W przypadku awarii urządzeń, Sanatorium może zakwaterować Gości w innym obiekcie hotelarskim o tym samym lub wyższym standardzie, bez możliwości domagania się od Gościa podwyższenia opłaty za pobyt.


6. Rezygnacja z usług.

6.1. W przypadku rezygnacji z pobytu wpłacona „opłata rezerwacyjna” nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 394 k.c.)


6.2. W przypadku rezygnacji w trakcie pobytu, Gość zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w Sanatorium do dnia rezygnacji i 50% ceny pobytu przypadającej po dacie rezygnacji.

6.3. Koszty odwołania rezerwacji lub rezygnacji z pobytu w Sanatorium określone w pkt 6.3. i 6.4 mogą być obniżone lub zniesione na wniosek Gościa w przypadkach udokumentowanych zdarzeń losowych (np. zgon członka rodziny, wypadek Gościa)

6.4. Jeżeli Gość, przed rozpoczęciem pobytu lub w jego trakcie zażąda, aby osoba trzecia przejęła jego prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy, to po dokonaniu zmiany umowy przez Sanatorium osoba przejmująca prawa i obowiązki zobowiązana jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 PLN.